logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

01.02.2017r.

XXVI sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 6 lutego 2017 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 26 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z 24 i 25-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOK za rok 2016 oraz planu pracy GOK na rok 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Tworóg za rok 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Boruszowice na lata 2017-2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Tworóg.

15. Sprawozdania Komisji z realizacji planów pracy za rok 2016.

16. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

17. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

18. Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 26 sesji Rady Gminy Tworóg.