logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

07.06.2017r.

XXX sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 12 czerwca 2017 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 30 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z 28 i 29-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Tworogu za 2016 rok.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ z działalności Rady za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tworogu za rok 2016.

9. Sprawozdanie Prezesa Zarządu ZUK Spółka z o.o. z działalności spółki za rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tworóg.

11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Tworóg z Gminą Krupski Młyn w zakresie realizacji zadania oświatowego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Tworóg z Gminą Wielowieś w zakresie realizacji zadania oświatowego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017.

14. Przedstawienie:

a) sprawozdanie z wykonania budżetu

b) sprawozdania finansowego

c) opinii RIO

d) informacji o stanie mienia komunalnego

15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z opinią RIO w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Połomii nazwy „Szkółka Brzeźnica”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Tworogu nazwy „Na Niwach”.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki nr 181/36 obręb Boruszowice na okres 10 lat.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki nr 180/36 obręb Boruszowice na okres 10 lat.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki nr 880/33 obręb Boruszowice na okres 10 lat.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Boruszowice ul.Świerkowa, dz.nr 193/10).

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Boruszowice ul.Świerkowa, dz.nr 194/10).

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Hanusku.

26. Podjęcie uchwały w sprawie nie/wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Tworoskiej.

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tworóg na lata 2017-2032”.

28. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zapowiedzi likwidacji wydziałów Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku.

32. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

33. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

34. Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 30 sesji Rady Gminy Tworóg.