logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

15.09.2017r.

XXXIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 18 września 2017 roku o godz. 13.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 33 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 32 sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wojsce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wojsce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Boruszowicach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Tworogu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tarnogórskiego.

12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej ,w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r

14. Informacja o realizacji uchwal Rady Gminy podjętych w I półroczu 2017r.

15. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy w I półroczu 2017r.

16. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

17. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

18. Wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie 33 sesji Rady Gminy Tworóg.