logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

25.10.2017r.

XXXV sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 30 października 2017 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 35 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z 33 i 34-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z budynku wielofunkcyjnego w Nowej Wsi Tworoskiej”, stanowiącego własność Gminy Tworóg.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi na bezczynność Prezesa ZUK Sp. z o.o. do Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 30.08.2017r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/275/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 30.08.2017r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Tworóg.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2018r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/108/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 26.10.2015r. w sprawie opłaty od posiadania psa.

16. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

17. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy, w tym informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych.

18. Wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie 35 sesji Rady Gminy Tworóg.