logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

03.12.2017r.

XXXVII sesja Rady Gminy Tworóg

5 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Tworóg


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

4. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Tworóg na 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki nr 438/10 obręb Świniowice na okres 10 lat.

14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Mieszka I w Hanusku (materiał do wglądu w pok. 102).

15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Renarda w Tworogu a ul. Pyskowicką w Brynku (materiał do wglądu w pok. 102).

16. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

17. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

18. Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 37 sesji Rady Gminy Tworóg.