logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

19.12.2017r.

XXXVIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 38 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Dokonanie uroczystego wpisu do GKZ

4. Przyjęcie protokołów z 36 i 37 sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

6. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2020.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2018.

15. Przedstawienie planów pracy komisji na rok 2018.

16. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

17. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

18. Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 38 sesji Rady Gminy Tworóg.