logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

20.02.2018r.

XXXIX sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 26 lutego 2018 roku o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 39 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie za rok 2017.
 4. Przyjęcie protokołu z 38 sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.
 6. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.
 7. Sprawozdanie z działalności GOK w roku 2017 i przedstawienie planu pracy na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/290/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tworóg za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Tworóg za pomocą karty płatniczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2018r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Tworóg, a Gminą Tarnowskie Góry.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Brynku:
  1. Nr 860/49
  2. Nr 861/49
  3. Nr 862/49
  4. Nr 863/49
  5. Nr 864/49
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kaletach i w Boruszowicach za zaległości podatkowe.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mikołesce.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Mikołesce
  1. Nr 238/72
  2. Nr 248/70
  3. Nr 380/72
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 22. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy i przeprowadzonych kontroli w II półroczu 2017r. w tym realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2017r.
 23. Informacja komisji z realizacji planów pracy za rok 2017.
 24. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.
 25. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 26. Wnioski i zapytania.
 27. Zamknięcie 39 sesji Rady Gminy Tworóg.