logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

26.03.2018r.

XL sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 28 marca 2018 roku o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 40 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 39 sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Sprawozdanie z działalności GOPS w roku 2017 i przedstawienie planu pracy na rok 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tworóg.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2028.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tworóg do Klastra Energii „Zielona Energia Leśnej Krainy”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tworóg na lata 2017-2032.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tworóg na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tworóg.

15. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Tworóg:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie regulaminu głosowania,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

16. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji.

17. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

18. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

19. Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 40 sesji Rady Gminy Tworóg.