logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

30.05.2018r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wójt Gminy Tworóg  przekazuje poniższe informacje:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Tworóg jest Wójt Gminy Tworóg. Dane kontaktowe: 42-690 Tworóg ul.Zamkowa 16, e-mail: gmina@tworog.pl, tel. 322857493.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16, e-mail: iod@ug.tworog.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, w celu realizacji umów oraz w celu wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych dane te mogą zostać ujawnione organom publicznym, osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom lub innym podmiotom w zakresie i w celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 9. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.