logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

05.09.2018r.

XLVII i XLVIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 6 września 2018 roku o godz. 8.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 47-nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.
W dniu 13 września 2018 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 48 sesja Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad sesja 47:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w Gminie Tworóg.

Zamknięcie 47-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.


Proponowany porządek obrad sesja 48:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 45 i 46-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2026.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg

8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki nr 828/816 k.m.2 obręb Boruszowice.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Brynku nazwy Liściasta,

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Hanusku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń prawa.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2028.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na kanalizację sanitarną.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tworóg lub jednostkom organizacyjnym Gminy Tworóg oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

20. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Tworóg.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tworóg zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

22. Informacje z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

23. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

24. Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 48 sesji Rady Gminy Tworóg.