logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

07.12.2018r.

Informacja dla użytkowników wieczystych

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Dz. U. z 2018 r. poz. 1716).


Przekształcenie następuje z mocy ustawy.

Za grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

- mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

- mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

- nieruchomości w/w wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawą ujawnienia własności gruntów w Księdze Wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy Tworóg.

Zaświadczenia z urzędu zostaną wystawione nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do 31 grudnia 2019 roku (bez opłaty skarbowej).

W przypadku złożenia wniosku przez właściciela opłata skarbowa wynosi 50 złotych a termin wydania zaświadczenia wynosi 4 m-ce od dnia otrzymania wniosku.

Wójt Gminy doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym oraz do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia Gminy o opłatę. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.

Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia Gminy w dziale III Księgi Wieczystej pobiera się opłatę stałą w wysokości:

- 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;

- 75 zł – w pozostałych przypadkach

Przekształcenie jest odpłatne.

Opłata przekształceniowa jest rozłożona na 20 lat, czyli będzie wnoszona przez 20 lat licząc od dnia1 stycznia 2019 r. do 2039 r. Zobowiązany do zapłaty będzie każdoczesny, czyli aktualny w tym okresie, właściciel nieruchomości. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Będzie to zatem opłata obowiązująca w dniu 1 stycznia 2019r. Do opłaty przekształceniowej stosuje się te same zasady jak do opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, tzn. opłata ta może być waloryzowana z urzędu bądź na wniosek właściciela, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatnie waloryzacji.

Termin płatności opłaty przekształceniowej będzie przypadał jak dotychczas na dzień 31 marca każdego roku. Przy czym opłatę należną za rok 2019 należy uiścić do dnia 29 lutego 2020 r.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty (20 lat) może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Właściwy organ w terminie 14 dni od zgłoszenia przekaże informację o wysokości opłaty jednorazowej. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z informacją, może złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji administracyjnej.

Przykład obliczenia wysokości opłaty przekształceniowej:

200 zł (opłata roczna za użytkowanie wieczyste obowiązująca w dniu 01.01.2019r.) x 20 lat = 4000 zł ( opłata przekształceniowa ).

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie grunty stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy może udzielić bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały Rady Gminy.

Dodatkowe informacje pokój nr 102 tut. Urzędu, tel. 32285 74 93 w.41.