logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

31.01.2019r.

Nowe stawki za odpady komunalne

Wójt Gminy Tworóg zawiadamia, iż od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Tworóg. Stawki zostały przyjęte Uchwałą Rady Tworóg Nr 11/16/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Od 1 stycznia 2019 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca wynoszą odpowiednio:

· 17,50 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny,

· 35,00 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny.

Podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tworóg w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców jest iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Termin wnoszenia opłat nie uległ zmianie.

WRAZ ZE ZMIANĄ WYSOKOŚCI OPŁAT NIE MA OBOWIĄZKU SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z liczbą osób zamieszkałych (przeprowadzka, narodziny, zgony, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany, składając w Urzędzie Gminy Tworóg korektę deklaracji bądź stosowne oświadczenie.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się i realizować całość zadań powierzonych gminie w tym zakresie, a więc:

• odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

• funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

• obsługa administracyjna systemu,

• edukacja ekologiczna.

Wójt Gminy Tworóg

- Eugeniusz Gwóźdź-