logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

23.09.2019r.

Opieka stomatologiczna w szkołach

Wójt Gminy Tworóg zaprasza stomatologów z terenu i okolic Gminy Tworóg do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 do dnia 27 września 2019 r.


Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), zwanej dalej ustawą o opiece zdrowotnej. Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dla dzieci
i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych
oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Zgodnie z art. 5 ust.4 ustawy z o opiece zdrowotnej program może realizować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci
i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony
lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o opiece zdrowotnej lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

Ø świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

Ø profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tworóg:

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020

1

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce

 

42-690 Wojska, ul. Szkolna 12

106

2

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach

 

42-690 Boruszowice, ul. Szkolna 2

134

3

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu

 

42-690 Tworóg, ul. Szkolna 15

289

 

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem prowadzącym a lekarzem stomatologiem. Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie
z Gminą Tworóg na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy
w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.
Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t. j. :Dz. U. z 2019 r. poz. 1199)

Dodatkowe informacje można uzyskać u inspektora ds. oświaty Pani Sandry Grzesiek
w Urzędzie Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, pokój 115, nr tel. 32285 74 93 wew. 42.