logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

16.12.2019r.

Pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że są przyjmowane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Skierowania można pobrać i złożyć w pokoju nr 9 i 14 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tworogu.


Osoby spełniające kryterium dochodowe, korzystające ze wsparcia GOPS wypełniają część A skierowania,natomiast osoby niekorzystające z pomocy ośrodka- spełniające kryterium dochodowe, dodatkowo wypełniają część B skierowania (oświadczenie o dochodach) wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto za m-c poprzedzający złożenia wniosku.
Prawdopodobny termin rozpoczęcia realizacji programu to STYCZEŃ 2020 r.

KRYTERIUM DOCHODOWE:
- 1402 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej
- 1056 zł netto w przypadku osoby w rodzinie

Do dochodu wlicza się:
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie i o dzieło,
- wynagrodzenie za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
- renty,
- emerytury,
- alimenty,
- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
- dodatek mieszkaniowy,
- dodatek energetyczny,
- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ dla osób niepełnosprawnych)