logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

05.02.2020r.

Odpady komunalne - zmiana stawki i numery kont

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Tworóg zawiadamia, że Rada Gminy Tworóg w dniu 30 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę Nr XIV/111/2019 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 726) w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 lutego 2020 roku:
1.miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 25,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
2.miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 75,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.*

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

UWAGA!!!
NASTĄPIŁA ZMIANA INDYWIDUALNEGO NUMERU KONTA BANKOWEGO
, natomiast termin wnoszenia opłat nie uległ zmianie.
Jednocześnie informuję, iż nie ma możliwości uiszczania opłat w kasie Urzędu Gminy Tworóg ze względu na jej likwidację z dniem 01.01.2020 r.

Wprowadzenie nowej stawki nie wiąże się z koniecznością składania deklaracji aktualizujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację winni złożyć właściciele nieruchomości, którzy dotychczas gromadzili odpady komunalne w sposób nieselektywny (nową deklarację należy złożyć najpóźniej do 28 lutego 2020 r.), zgodnie bowiem z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 5 ust 1 pkt 3).

Powiadomienie

Zawiadomienie to stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku niewpłacania w obowiązujących terminach należnych kwot opłat lub wpłacania ich w niepełnej wysokości.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się i realizować całość zadań powierzonych gminie w tym zakresie, a więc:
• odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
• funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
• obsługa administracyjna systemu,
• edukacja ekologiczna.

 

Wójt Gminy Tworóg

- Eugeniusz Gwóźdź-