logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

19.05.2020r.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć do dnia 10 czerwca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 lub przesłać pocztą odpowiednie dokumenty.


Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2019 r., poz.1148 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

(art. 32 ust. 6)

1.Zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

(art. 39 ust. 4)

1.Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się
na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2.Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno
-wychowawczego
, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 1. 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 2 formach:

 1. Dowóz zorganizowany (zbiorowy)


Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm.).

Zasady dotyczące transportu zbiorowego:

- Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych);

- Dowóz dzieci organizowany jest w grupach kilkuosobowych i do różnych miejsc
na trasie dom-placówka oświatowa oraz placówka oświatowa-dom;

- Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych;

- Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane
w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych
na danej trasie;

- Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani
do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem. Pojazd oczekuje na dziecko w drodze do szkoły maksymalnie do 5 minut;

- Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego
lub osobie upoważnionej wskazanej we wniosku;

- Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem;

- W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest
do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta Gminy Tworóg w formie pisemnej wciągu 3 dni od dnia rezygnacji.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć do dnia 10 czerwca 2020 r.
w sekretariacie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 lub przesłać pocztą następujące dokumenty:

 • wniosek o dowóz dziecka (załącznik nr 1),
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce,
 • potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, do którego będzie ono uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021, wydane przez dyrektora jednostki
  lub osobę upoważnioną

W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego 2020/2021 realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

2. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica) – art. 39 a ustawy Prawo oświatowe

Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, gmina spełnia również poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów
oraz rodziców.Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

Koszt = (a-b) x c x d/100

gdzie: a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania
do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania
lub miejsca pracy, i z powrotem, b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi
z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem
a Wójtem Gminy Tworóg. Umowa zawierana jest na dany rok szkolny.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć do dnia 10 czerwca 2020 r.
w sekretariacie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 lub przesłać pocztą następujące dokumenty:

 • wniosek o dowóz dziecka (załącznik nr 1)
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce,
 • potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, do którego będzie ono uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021, wydane przez dyrektora jednostki
  lub osobę upoważnioną

Pliki do pobrania:

załącznik nr 1 - wniosek w sprawie dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka w roku szkolnym 2020/2021