logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

21.09.2011r.

XIII Sesja Rady Gminy

W dniu 26.09.2011 r. o godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy, odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji z 22 sierpnia 2011r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu zajętego pod działalność przemysłowo-składową położonego w Tworogu na okres 7 lat.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tworogu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na kadencję 2012 – 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2012 – 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Józefa Ploteckiego na działalność Wójta Gminy Tworóg.

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.

10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy za I półrocze 2011r.

15. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2011 roku.

16. Informacje Komisji stałych z działalności międzysesyjnej.

17. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

18. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

19. Informacja Wójta z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.

20. Wnioski i zapytania.

21. Zamknięcie XIII sesji Rady Gminy Tworóg.