logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

14.07.2020r.

Zalew "Brzeźnica" - nowy dzierżawca

Sezon wakacyjny w pełni rozpoczęty. Zalew Brzeźnica – miejsce wypoczynku i rekreacji, po przeprowadzeniu postępowania (ogłoszonego na naszej stronie internetowej), został oddany w dzierżawę firmie : Express Efekt. Dotychczasowy dzierżawca – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie był zainteresowany dalszą współpracą. 
Teren oddany w dzierżawę nie obejmuje terenu, na którym znajdują się trenażery, nowy plac zabaw, mini golf, molo i inne - wstęp na te obiekty był i pozostał darmowy.
Idąc w ślad za podniesionym głosem mieszkańców, oburzonych brakiem możliwości darmowego korzystania z obiektu przez dzieci i młodzież z terenu naszej gminy, wyjaśniamy :


Dotychczasowe „darmowe” bilety na wstęp dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Tworóg były opłacane (dotychczasowemu dzierżawcy ZUK Tworóg sp. z o.o.) przez sołtysów poszczególnych sołectw z funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki stanowi część budżetu naszej gminy, w wysokości obliczonej na postawie art.3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 roku poz. 301). O rozdysponowaniu tych środków decyduje zebranie wiejskie podejmując odpowiednią uchwałę (art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 713, zwana dalej uosg). Udział w zebraniu wiejskim jest dostępny dla każdego zainteresowanego mieszkańca. Podsumowując : o rozdysponowaniu środków funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy poszczególnych sołectw. 
W bieżącym roku w ramach funduszu sołeckiego, zabezpieczono na wstęp dla dzieci na zalew „Brzeźnica” następujące środki : 
- Boruszowice : 500 zł 
- Hanusek : 500 zł 
- Brynek : 1000 zł 
- Koty : 500 zł 
- Mikołeska : 0 zł 
- Nowa Wieś Tworoska : 600 zł 
- Połomia : 400 zł 
- Świniowice : 0 zł 
- Tworóg : 500 zł 
- Wojska : 300 zł 
Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem (art.36 uosg) organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. Jego działalność wspomaga rada sołecka. Zarówno sołtys jak i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Dla zainteresowanych funkcjonowaniem funduszu sołeckiego podajemy link : https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-solecki