logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

21.12.2020r.

Zawiadomienie w sprawie zakładu odzysku tworzyw sztucznych

W związku z ponownym wszczęciem postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) Lokalizacja: miejscowość Brynek, działka o numerze ewidencyjnym 174/10”, wystąpiono po raz kolejny o wydanie opinii w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy zostaje wydłużony do 22.01.2021r.


Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. 2020 poz. 256) informuję, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) Lokalizacja: miejscowość Brynek, działka o numerze ewidencyjnym 174/10” nie może zostać załatwiona w przewidzianym terminie z powodu realizacji zaplanowanego przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy środowiskowej mającej na celu określenie niezbędnych parametrów oraz obszaru oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z ponownym wszczęciem postępowania w niniejszej sprawie wystąpiono po raz kolejny o wydanie opinii w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bytomiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni Opolu co spowodowało, że wydłużenie terminu staje się również konieczne z powodu okresu czasu przeznaczonego na wydanie opinii organów współdziałających.

Jednocześnie informujemy, iż ogłoszenie pandemii wirusa SARS-CoV-2 o zasięgu ogólnokrajowym powoduje opóźnienia oraz komplikacje związane z uzyskaniem dodatkowych materiałów dowodowych dla przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy zostaje wydłużony do 22.01.2021 r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu: 32 285 74 93 wew. 54