logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Aktualności

25.11.2011r.

XV Sesja Rady Gminy

W dniu 5.12.2011 r. o godzinie 11.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy, odbędzie się XV Sesja Rady Gminy.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji z 27 października 2011r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Walki z Alkoholizmem i Narkomanią na 2012 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Gminnej Księgi Zasług.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Gminnej Księgi Zasług.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Tworóg.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu zajętego pod działalność przemysłowo- składową położonego w Tworogu na okres 7 lat.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy Tworóg.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Tworóg.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku leśnego na terenie Gminy Tworóg.

24. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

27. Przedstawienie założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020.

28. Przedstawienie założeń do projektu budżetu Gminy na rok 2012.

29. Informacje Komisji stałych z działalności międzysesyjnej.

30. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

31. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

32. Informacja Wójta z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.

33. Wnioski i zapytania.

34. Zamknięcie XV sesji Rady Gminy Tworóg.