logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / obwieszczenia

04.09.2020r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Wojska, terenu sołectwa Mikołeska oraz terenu przy ul. Górnej w Tworogu.

04.09.2020r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwał: Nr X/69/2019, Nr XII/95/2019, Nr XVII/158/2020.

27.09.2018r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 24 września 2018r. została wydana na rzecz PGL LP Nadleśnictwa Brynek działającego przez pełnomocnika Pana Janusza Kowalczyka decyzja nr 175/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego w oddziale 71i Leśnictwa Krywałd tzw. "Zbiornik Groszowy" na terenie działki nr ewid. 45, obręb Koty, gmina Tworóg.

11.06.2018r.

Obwieszczenie

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.


24.04.2018r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg  oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg.

10.07.2017r.

Obwieszczenie - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Zawiadomienie o dookreśleniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego zespołu zabudowy Kolonii Fabrycznej w Boruszowicach (gm. Tworóg, pow. tarnogórski) z dn. 30.06.2017, znak: K-RD.5130.20.2013.PŚ.


1 2 3 4 5 6 7