logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / obwieszczenia

22.10.2008r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) zawiadamiam,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego BUDRODOM Stefanai Drosik z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Sobieskiego 8/3 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej DN 40 PE do budynku mieszkalnego - działki nr 1147/464, 759/51, 1049/43, 1115/43 obręb Tworóg.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją, uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pok. nr 103 (tel. 032 285-74-93 wew. 42)

Wójt Gminy Tworóg
inż. Eugeniusz Gwóźdź


07.10.2008r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) zawiadamiam,

że została wydana decyzja nr 345/2008 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi powiatowej 2901 S Tworóg - Świniowice - etap II.

Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niemniejszego obwieszczenia, zapoznać się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 (pok. nr 103) w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Tworóg
inż. Eugeniusz Gwóźdź


09.09.2008r.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

19.07.2008r.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zarządu dróg powiatowych w Tarnowskich Górach zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej 2901 S Tworóg-Świniowice - etap II.

26.11.2007r.

Ogłoszenie / obwieszczenie

o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr VI/61/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwach Brynek i Tworóg (plan B)

02.10.2007r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

Wójt Gminy Tworóg informuje: 

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie sieci wodociągowej przy ulicy bocznej do Bytomskiej w miejscowości Połomia gm. Tworóg na działkach o nr ew. 89; 285/30

Zainteresowane strony mogą w terminie 21 dni od daty udostępnienia do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia zapoznać się z planowaną lokalizacją, zakresem inwestycji oraz oddziaływaniem na środowisko ww. inwestycji. Akta sprawy są dostępne w siedzibie tut. organu, przy ul. Zamkowej 16, pokój 111, w godz. 7.0015.00.

Uwagi i zastrzeżenia należy wnosić w ww. terminie

Brak odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie po upływie ww. terminu tutejszy Urząd potraktuje jako uzgodnienie pozytywne.


1 2 3 4 5 6 7