logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

13.12.2012r.

Wyłożenie projektu uchwały o scaleniu i podziale

Wójt Gminy Tworóg, działając na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 102/2010 poz. 651 ze zmianami), informuje, że w okresie od 14.12.2012r. na okres 21 dni w budynku Urzędu Gminy w Tworogu ul. Zamkowa 16, w pokoju 102, w godzinach pracy urzędu, będzie wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania, projekt uchwały Rady Gminy Tworóg o scaleniu i podziale nieruchomości, położonych w Boruszowicach przy ulicy Szkolnej i Łączności. 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu 32 285 74 93 wew. 42.

Aktualny
26.10.2012r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium

Wójt Gminy Tworóg informuje, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 5.11.2012 r. do 4.12.2012 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (I piętro, pokój nr 102) ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg.
O terminie dyskusji publicznej oraz innych dodatkowych spotkaniach czytaj w pełnym ogłoszeniu do pobrania tutaj. 
Informacje w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg do pobrania tutaj.

Archiwalny
27.09.2012r.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

W związku z wejściem wżycie od dnia 01 września 2012 r. przepisów mówiących o tym, że dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis minimis prosimy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie tych kosztów zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej o następujące dokumenty:

1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącą w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

3. do części B formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis należy złożyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, jeśli przedsiębiorca nie prowadzi sprawozdawczości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości należy złożyć oświadczenie stwierdzające ten fakt.


Aktualny
31.05.2012r.

Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Populacyjny program wczesnego
wykrywania raka piersi
www.raksutka.org
biurowok-p@io.gliwice.pl
tel. 32 2789673
Populacyjny program  profilaktyk
 i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
www.rakszyjki.org
biurowok-sm@io.gliwice.pl
tel. 32 2789758

Aktualny
31.05.2012r.

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Informujemy, że w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Biblioteczkę Oświaty Samorządowej.

Biblioteczka Oświaty Samorządowej to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obejmuje główne obszary zarządzania oświatą przez gminy, powiaty i województwa:
- Strategie oświatowe pod redakcją Anthony’ego Levitasa,
- Zarządzanie oświatą, pod redakcją Mikołaja Herbsta
- Finansowanie oświaty, pod redakcją Mikołaja Herbsta
- Edukacja przedszkolna, pod redakcją Pawła Swianiewicza
- Informacje oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego
- Wskaźniki oświatowe, Jan Herczyński

Biblioteczka ma służyć ułatwieniu samorządom diagnozowania problemów oświaty oraz zachęceniu do odpowiedzialnegoi strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach. Poszczególne tomy Biblioteczki zostaną przesłane nieodpłatnie do wszystkich JST w kraju (dwa z nich zostały już wysłane). Wersje elektroniczne publikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu:

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytet Warszawski
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa

Aktualny
14.05.2012r.

Informacja o zbędnym środku trwałym

Wójt Gminy Tworóg informuje o zbędnym i zużytym środku trwałym przeznaczonym do likwidacji (krzesło obrotowe).

Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18