logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

07.05.2012r.

Oferta realizacji zadania publicznego - V dni Tworoga

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Małe projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: "Organizacja imprezy kulturalnej V dni Tworoga pod hasłem Nasza Kultura, Nasze Dziedzictwo, Nasze Tradycje." w okresie od 1.06.2012 do 30.06.2012.".

Archiwalny
02.05.2012r.

Oferta realizacji zadania publicznego - zarybianie

Oferta realizacji zadania publicznego - uzupełniające zarybianie śródlądowego zbiornika retencyjnego "Brzeźnica" w okresie od 15.06.2012 r. do 15.09.2012 r.

Archiwalny
12.03.2012r.

Oferta realizacji zadania publicznego - piłka nożna

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej Organizacja imprezy pn. „spichlerzowe mistrzostwa Euro 2012 w Gminie Tworóg w okresie od 16.04.2012 r. do 16.07.2012 r.

Archiwalny
22.02.2012r.

Zmiany odnośnie gospodarki odpadów

ODPADY PO NOWEMU - OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Aktualny
06.12.2011r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Sołectwo Świniowice: wioska prawdziwego chleba. Modernizacja pieca chlebowego oraz integracja mieszkańców przy pieczeniu chleba.
W okresie od 05.12.2011 do 31.12.2011.

Archiwalny
23.09.2011r.

Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego

Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST

Powiatu Tarnogórskiego

 Gmina Tworóg przystąpiła do projektu „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej). W projekcie uczestniczą również Powiat Tarnogórski, jako Beneficjent projektu oraz Partnerzy: Gmina Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Tworóg. Wartość projektu to kwota 1 477 874,80 zł, z czego 1 323 606,00 zł stanowi dofinansowanie, natomiast 154 268,80 zł to wkład własny Powiatu Tarnogórskiego. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 162 pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz 90 pracowników 5 urzędów gmin. Projekt przewiduje szereg szkoleń dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prowadzenia negocjacji i asertywności, ochrony danych osobowych, prawidłowej obsługi klienta, zarządzania informacją i zasobami ludzkimi, z zakresu finansów publicznych oraz budżetu zadaniowego. Zakłada również wdrożenie wielu procedur, systemów i platform na rzecz poprawy zdolności zarządczych, profesjonalizacji oraz przejrzystości urzędów. Celem projektu jest usprawnienie wykonywania obowiązków służbowych przez urzędników, wzrost samooceny i satysfakcji z wykonywanej pracy, wzrost umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych ułatwiających kontakty z klientami i współpracownikami.

W ramach projektu prowadzone jest cykliczne badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Tworóg. Pierwsze odbyło się od 1 października do 30 listopada 2011 roku, kolejne natomiast od 2 kwietnia do 31 maja 2012 roku, następne odbędzie się od 1 października do 30 listopada 2012 roku.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18