logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

06.12.2010r.

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że 7 grudnia 2010 roku o godz. 14.00 w pok. 104 Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji d/s Społecznych Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2011 w Gminie Tworóg.
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
 4. Sprawy bieżące.

Archiwalny
06.12.2010r.

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 9 grudnia 2010 roku o godz. 13.00 w pok. nr 104 Urzędu Gminy Tworóg odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tworóg Nr LVIII/580/2010 z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/349/2005 Rady Gminy Tworóg z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
 6. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy.
 7. Zapoznanie się z wnioskiem ZUK Sp. z o.o. w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 8. Sprawy bieżące.

Archiwalny
06.12.2010r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn. zm.) – zwołuję na dzień 13 grudnia 2010 roku na godzinę 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg III sesję Rady Gminy Tworóg.

Podstawa zurlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn.zm).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z: - I sesji Rady Gminy z 30 listopada 2010r. - II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z 6 grudnia 2010r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2011 w Gminie Tworóg.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tworóg Nr LVIII/580/2010 z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/349/2005 Rady Gminy Tworóg z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 10. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.
 11. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
 12. Informacja z realizacji interpelacji i wolnych wniosków.
 13. Interpelacje i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie III sesji Rady Gminy Tworóg.

Archiwalny
06.12.2010r.

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2010 roku o godz. 14.30 w pokoju nr 104 Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2011r.
 3. Sprawy bieżące.

Archiwalny
02.12.2010r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn. zm.) – zwołuję na dzień 6 grudnia 2010 roku na godzinę 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy II nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tworóg.

Podstawa zurlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn.zm).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tworóg.
 5. Zamknięcie II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.

Archiwalny
02.12.2010r.

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2010 roku o godz. 13.00 w pokoju nr 104 Urzędu Gminy Tworóg, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tworóg.
 3. Sprawy bieżące.

Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18