logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

26.11.2010r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn. zm.) – zwołuję na dzień 30 listopada 2010 roku na godzinę 11.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy I sesję Rady Gminy Tworóg.

Podstawa zurlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn.zm).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych Rady Gminy Tworóg.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Tworóg:
  a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
  c) przyjęcie regulaminu głosowania
  d) przeprowadzenie głosowania (tajnego)
  e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy
 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
  a) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
  c) przyjęcie regulaminu głosowania
  d) przeprowadzenie głosowania (tajnego)
  e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 9. Zakończenie I sesji Rady Gminy Tworóg.

Archiwalny
16.11.2010r.

Ogłoszenie

Zadanie do realizacji w drodze bez konkursowej związane z ekologią, zlecone przez Gminę Tworóg.

03.11.2010r.

Zawiadomienie

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zawiadomienie Wójta Gminy Tworóg o prowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Powstańców Śląskich w Tworogu – nr drogi 3209 S. Wójt Gminy Tworóg, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071)

zawiadamia, że prowadzi postępowanie administracyjne w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na przebudowę ulicy Powstańców Śląskich w Tworogu – nr drogi 3209 S.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 54. Dokumentacja związana z planowanym przedsięwzięciem znajduję się w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, pok. Nr 111. Niniejsza dokumentacja została wysłana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w celu uzyskania opinii środowiskowych dla w/w przedsięwzięcia. Z uwagi jednak na przysługujące stronom, na mocy powołanego na wstępie art. 10 § Kodeksu postępowania administracyjnego, prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań- ustalam termin 14 dni licząc od dnia dostarczenia niniejszego pisma do publicznej wiadomości. Wszelkie informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 111 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku lub pod nr tel. 32/285-74-93 wew. 54


07.07.2010r.

Ogłoszenie

Zadanie do realizacji w drodze bezkonkursowej związanej z ochroną gatunków zwierząt w rzekach i zbiornikach wodnych - zlecone przez Urząd Gminy w Tworogu.

06.01.2010r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2010

10.11.2009r.

Ogłoszenie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Brynek i Tworóg.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18