logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

13.03.2009r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Tworóg o zmianie uchwały Nr VI/61/2003 Rady Gminy Tworóg z dnia 27.03.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwie Brynek i Tworóg w zakresie granic obszaru objętego planem oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwach Brynek i Tworóg (plan B) w zmienionych granicach.

13.02.2009r.

Ogłoszenie

Likwidator Związku Gmin Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty w likwidacji z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 informuje, że uchwałą Nr 7/III/2008 Zgromadzenia Związku z 2 października 2008 r. postanowiono o rozwiązaniu i likwidacji Związku. Wzywa się wierzycieli Związku do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec w ciągu miesiąca od daty niniejszego ogłoszenia. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zrzeszonych w Związku gmin:

 • Boronów
 • Ciasna
 • Dobrodzień
 • Herby
 • Kalety
 • Kochanowice
 • Konopiska
 • Koszęcin
 • Krupski Młyn
 • Lubliniec
 • Miasteczko Śląskie
 • Pawonków
 • Tworóg
 • Woźniki
 • Zębowice

Likwidator Związku
mgr inż. Ireneusz Czech


09.01.2009r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2009.

27.10.2008r.

Ogłoszenie

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO na podstawie art.70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

18.04.2008r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

szczegóły w załączniku

04.01.2008r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 ust 2 art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2008 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18