logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

Uproszczone plany urządzania lasów

Gmina Tworóg informuje, iż na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach firma KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wykonuje aktualizację „Uproszczonych planów urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gmin i Miast Tarnowskie Góry na lata 2019-2028".

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu są wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Tworóg pok. 111 do dnia 22 listopada 2018r. W dniu 24 października 2018 roku w sali posiedzeń w godzinach od 9 do 14 przeprowadzone zostaną konsultacje wyłożonej dokumentacji.


Aktualny
07.09.2018r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej - Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Dziedzictwa Przyrodniczego. Restytucja zająca (tytuł zadania publicznego) w okresie od 7.09.2018 do 30.11.2018

Aktualny
07.09.2018r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej - Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Dziedzictwa Przyrodniczego. Restytucja bażanta (tytuł zadania publicznego) w okresie od 7.09.2018 do 30.11.2018

Aktualny
20.07.2018r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie 01.08.2018r.- 31.10.2018r.

Aktualny
17.07.2018r.

Informacja o realizacji projektu

Projekt pn.”Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018” o wartości 64.517,00 zł została zrealizowana przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 9.890,00zł

Aktualny

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach

Zarządzenie Nr 1829/155/2018 Wójta Gminy Tworóg z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach ul. Szkolna 2, 42-690 Boruszowice.

Zobacz pełną treść zarządzenia pod adresem: http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/BIP.aspx?Sel=6997&ident=25323


Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18