logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

23.03.2015r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego - uzupełniające zarybianie śródlądowego zbiornika retencyjnego "Brzeźnica" w okresie od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r.

Aktualny
09.12.2014r.

Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawia wpisania do rejestru zabytków zespołu zabudowy kolonii fabrycznej w Boruszowicach (gmina Tworóg, powiat tarnogórski).


Aktualny
28.09.2015r.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informujemy, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
W związku z faktem, iż od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podjął prace nad nowelizacją rozporządzeń krajowych, tj.: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.). Prace legislacyjne jednak nie zostały ukończone w terminie umożliwiającym odpowiednio wczesne wejście w życie nowelizacji w/w rozporządzeń.
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopie potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:
- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
- dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
- umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
- świadectwa pracy młodocianego pracownika,
- dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
- dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),
- świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu),
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych,
- oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw.
Wnioskodawca, który wyrejestrował działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną nie podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać:
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- oświadczenia o powiązanych jednostkach gospodarczych,
- oświadczenia o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu na I pietrze w pokoju nr 116.
Szczegółowych informacji o realizacji zadania udziela Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu pod nr tel. 32 284 68 55.
Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami Wójta Gminy Tworóg, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 70b (t. j. Dz. U. z 2004 r.
  Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232).
 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,
  § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).
 4. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7, art. 39 (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

Dodatkowe pliki do pobrania:
Aktualny
14.08.2014r.

Informacja o autobusie nr 143

Uprzejmie informuję, że w wyniku mojej interwencji przywrócono kurs linii 143 około godziny 21:00 w dni wolne od pracy, który został zawieszony bez poinformowania Urzędu Gminy Tworóg, co będzie przedmiotem wyjaśnień.

Wójt Gminy Tworóg


Aktualny
22.07.2014r.

Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej

Projekt pn: „Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci Szkoły Podstawowej w Tworogu, Boruszowicach oraz Wojsce w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zieloną Szkołę” o wartości 60.782,00 zł został zrealizowany przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 12.570,00 złAktualny
04.07.2014r.

Dostawa samochodu dla OSP Tworóg

Szanowni Państwo!

Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (awaria serwerów strony internetowej oraz poczty elektronicznej), od godzin południowych dnia 02.07.2014 do dnia dzisiejszego nie było możliwości pobrania SIWZ z strony internetowej oraz kontaktu z Zamawiającym drogą elektroniczną.

W związku z powyższym Zamawiający podjął starania przeniesienia dokumentacji na inny serwer oraz zmienił adres poczty elektronicznej. Jednocześnie aby umożliwić potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z warunkami przetargu Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 09.07.2014 godz.12.00.

Aktualne adresy:

http://tworog.pl/informacje/ogloszenia
email: osptworog@interia.pl

W zaistniałej sytuacji Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 223864 – 2014.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził kierownik Zamawiającego
Prezes Henryk Dramski


Dodatkowe pliki do pobrania:
Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18