logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

30.01.2014r.

Konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej

I.  Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań to: 
  1. szkolenie  sportowe  dzieci  i  młodzieży  poprzez  prowadzenie  zajęć treningowych, organizację zgrupowań sportowych, organizowanie i udział w zawodach i turniejach sportowych piłki nożnej w ramach  współzawodnictwa  sportowego  ,  reprezentowanie  gminy w  zawodach  i  turniejach międzygminnych.
  2. utrzymanie obiektu sportowego w stanie niezbędnym dla realizacji zadań określonych w pkt. a, za wyjątkiem budynków i lokali. 
Przewiduje się dwie formy zlecenia ww. zadań publicznych 
Powierzenie wykonania zadań wraz z udzielenie dotacji na ich sfinansowanie. 
Wsparcie realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Dodatkowe pliki do pobrania:
Aktualny
26.03.2013r.

Sprzedaż drewna z rozbiórki

Urząd Gminy informuje, iż posiada do sprzedaży drewno, pochodzące z rozbiórki dachu urzędu - cena do uzgodnienia (oferta jest wana do dnia 9 kwietnia 2013r.).
Wszelkie pytania w powyższej sprawie proszę kierować pod
nr tel. 32/285-74-93 wew. 46 (w godzinach urzędowania) Sekretarz Gminy - Teodor Dramski.Aktualny
08.02.2013r.

Informacja o podziale nieruchomości

Wójt Gminy Tworóg

 

Działając na podstawie art.. 104 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości(tekst jednolity Dz. U. 102/2010 poz. 651 ze zmianami)

 

Informuje

 

 

Dnia 28 stycznia 2013r oku Rada Gminy Tworóg podjęła Uchwałę Nr XXVII/249/2013 o scaleniu i podziale nieruchomości, położonych w Boruszowicach przy ulicy Szkolnej i Łączności.

Załączniki do niniejszej uchwały, ze względu na specyfikę opracowanej dokumentacji geodezyjno - prawnej, są dostępne do wglądu w Biurze Rady Gminy Tworóg,

Ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu 32285 74 93 wew. 42

Treść uchwały: BIP>UCHWAŁY

Aktualny
15.01.2013r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WÓJT GMINY TWORÓG
informuje: 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

· w terminie od 1lutego 2013 r. do28lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy Tworóg z siedzibą w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.09. 2012 r. do31.01.2013r.

· w terminie od 1sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy Tworóg z siedzibą w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1.02.2013 r. do 31.07.2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych


Aktualny
11.01.2013r.

Dopłaty do siewu

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

UWAGA: W 2013 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.

Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie ARR. Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej jej wysokości wraz z odsetkami.


Aktualny
31.12.2012r.

Ostrzeżenie - zatrucie metanolem

W związku z przypadkami zatruć metanolem, które wystąpiły w ostatnim czasie
w województwie śląskim, Wojewoda Śląski oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Katowicach ostrzegają przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol
w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Informujemy ponadto, że zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego wyroby
o zawartości alkoholu powyżej 20% obj. wyprodukowane w Republice Czeskiej, mogą być wprowadzone do obiegu wyłącznie pod warunkiem posiadania „Deklaracji pochodzenia”.

/więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl , oraz www.wsse.katowice.pl


Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18