logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Inwestycje

"Dostawa i zakup średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla OSP Koty w Gminie Tworóg".

okres realizacji:
III kwartał 2016
opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x 4 dla OSP Koty. Zakup jest  finansowany  ze środków będących w dyspozycji Gminy Tworóg oraz współfinansowany ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (w ramach umowy nr 1081/OB/2016Or z dnia 09.05.2016r.) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedmiot zamówienia przewidziany jest do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów w ramach Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Koszt zakupu samochodu wynosi            788 922,00 PLN.