logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Inwestycje

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg

okres realizacji:
23.08.2018 – 31.12.2019 r.
opis:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –ZIT.

OPIS:

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg, która obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne LED oraz wymiana źródła ciepła. Projekt obejmuje następujące obiekty:

-Wielofunkcyjny budynek OSP w Świniowicach

- Budynek OSP w Tworogu

- Budynek LKS Koty

- Budynek OSP w Kotach

- Budynek Przedszkola w Wojsce

- Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach

- Budynek GOK w Tworogu

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Tworóg poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Wartość projektu/dofinansowanie:

Wartość projektu wynosi: 3298134,63 zł

Wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 2597439,95zł.

Wkład własny Gminy Tworóg: 458371,80zł.

Stan realizacji: zakończony