logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Stawki podatków i opłat

Stawki podatkowe na rok 2023

Przedmiot opodatkowania

Stawka podatkowa

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1,14 zł/ 1 m2
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,61 zł/ 1 ha
Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,40 zł/ 1m2
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 3,80 zł /1m2
Budynki mieszkalne 0,96 zł/ 1 m2
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej 25,48 zł/ 1 m2
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 13,47 zł / 1m2
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,59 zł/ 1 m2
Budynki lub ich części pozostałe 6,81 zł / 1m2
Budowle kanalizacyjne oraz budowle służące do oczyszczania ścieków 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3 -7 upol
Budowle pozostałe 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 upol
Podatek leśny z ha fizycznego 71,0996 zł/ 1 ha
Podatek rolny z ha przeliczeniowego 185,125 zł/ 1 ha
Podatek rolny z ha fizycznego 370,25 zł/ 1 ha
Opłata targowa 3,14 zł od każdego rozpoczętego metra kwadratowego powierzchni zajmowanej na potrzeby handlu nie więcej niż 953,38 zł
Opłata od posiadania psów 20,00 zł od jednego psa oraz 10,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną