logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wójt Gminy Tworóg informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Przemysław Kawa
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email Urzędu Gminy Tworóg: gmina@tworog.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@csw.edu.pl 

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Tworóg. Klauzule informacyjne: 
26. Umowy 

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 - 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO oraz usprawnienia komunikacji w zakresie: 
1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez UG Tworóg, 
2. Prawa do sprostowania danych; 
3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a); 
4. Prawa do ograniczenia przetwarzania; 
5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany; 
6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu. 

Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej podanie oraz wniosek za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające z powyższych przepisów. 
Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
1. Podanie o uzyskanie informacji lub kopii danych osobowych art. 15 RODO 
2. Wniosek o realizację praw z zakresu danych osobowych art. 16-22 RODO 

Podanie oraz wniosek prosimy przesyłać na adres e-mail: gmina@tworog.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg mieszczącego się przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu.